Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.
α. Αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ανάδειξής της σε παράγοντα διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας.
β. Ενίσχυση της διεθνούς σχέσης της χώρας και αναγνώριση της παρουσίας της από τα ισχυρά κράτη του κόσμου.
γ. Προώθηση των εθνικών δικαίων και συμφερόντων αλλά και επίλυση χρονικών εθνικών προβλημάτων.
δ. Ενδυνάμωση της εθνικής ασφάλειας, ακεραιότητας και ανεξαρτησίας σε συνδυασμό με την αποτροπή επεκτατικών βλέψεων και γειτονικών λαών.
ε. Σταθεροποίηση, εμβάθυνση και διεύρυνση του δημοκρατικού πολιτεύματος με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του και της κοινωνίας συνολικά.
στ. Κατοχύρωση και διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, ιδίως των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (παιδιά, γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες, μετανάστες - πρόσφυγες).
ζ. Εκσυγχρονισμός των κρατικών θεσμών, της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
η. Αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού, νομικού, φορολογικού, δικαστικού και σωφρονιστικού συστήματος της χώρας.
θ. Βελτίωση των υποδομών, εκτέλεση δημόσιων έργων, αποκέντρωση.
ι. Εκσυγχρονισμός της κοινωνικής οργάνωσης, των αντιλήψεων και των νοοτροπιών που χαρακτηρίζουν την ελληνική κοινωνία (δογματισμός, προκατάληψη, εθνικισμός).
ια. Προώθηση των οικονομικών μηχανισμών και των παραγωγικών μονάδων όπως η βιομηχανία, το εμπόριο, ο τουρισμός.
ιβ. Αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων (ανεργία, φυλετικός και κοινωνικός ρατσισμός, μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, φαινόμενα αποκλεισμού ή περιθωριοποίσης).
ιγ. Επιτάχυνση της επιστημονικής, τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης (συμμετοχή στο ενιαίο νομισματικό σύστημα, εκσυγχρονισμός της οικονομίας, παροχή ευκαιριών σε μια ενιαία αγορά, ανταγωνιστική οικονομία).
ιδ. Προώθηση της πολιτιστικής εξέλιξης, προστασία της παράδοσης και της πολιτιστικής παρακαταθήκης, δημιουργική αφομοίωση των πολιτιστικών στοιχείων άλλων λαών (κατάλληλη υποδομή, προγράμματα πολιτιστικών ανταλλαγών).
ιε. Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης της παιδείας, διευκόλυνση της κινητικότητας εκπαιδευτικών και φοιτητών, προώθηση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η συμμετοχή μας στην Ε.Ε. μάς παρέχει τη μοναδική ευκαιρία να εξελιχθούμε ουσιαστικά και να αποτελέσουμε δυναμικό στέλεχος του ευρωπαϊκού συνασπισμού. Πρωτίστως, όμως, εμείς οι πολίτες οφείλουμε να αποβάλλουμε το σύμπλεγμα κατωτερότητας που μας διακατέχει ως "φτωχούς συγγενείς" της ευημερούσας Ε.Ε. και να συνειδητοποιήσουμε ότι με την ενεργό, συμμετοχή και την καλή θέληση όλων μας, η Ελλάδα θα βρεθεί στο βάθρο των πρωτοκλασάτων στελεχών της Ε.Ε.
Εφημ. Έθνος.