Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η γλωσσομάθεια αποτελεί βασικό στόχο της εκπαίδευσης των νέων, αν αναλογιστούμε το χρόνο που οι ίδιοι αφιερώνουν, την προσπάθεια που καταβάλλουν και τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται οι γονείς τους για το σκοπό αυτό.
ΟΡΙΣΜΟΣ
Γλωσσομάθεια είναι το να ξέρει κάποιος καλά, πλάι στη μητρική του γλώσσα, μια ή περισσότερες ξένες γλώσσες.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Λέγοντας ότι κάποιος ξέρει καλά μια ξένη γλώσσα εννοούμε ότι:
α. γνωρίζει μεγάλο μέρος του λεξιλογικού της πλούτου
β. την μιλάει και την γράφει ορθά, σύμφωνα με τους κανόνες της γραμματικής και του συντακτικού της
γ. γνωρίζει τους ιδιωματισμούς της
δ. την προφέρει περίπου σαν και αυτούς που την έχουν ως μητρική τους γλώσσα και
ε. γενικά μπορεί να την χρησιμοποιεί με ευχέρεια τόσο στην επικοινωνία του με όσους μιλούν την ίδια γλώσσα όσο και στις ιδιαίτερες ενασχολήσεις του, είυε πρόκειται για επαγγελματικές δραστηριότητες είτε για επιδόσεις σε θεωρητικά ζητήματα.
Γιατί είναι απαραίτητη η γλωσσομάθεια στην εποχή μας;
Ο γλωσσομαθής μπορεί να:
α. επικοινωνεί με πολίτες άλλων κρατών που μιλούν την ίδια γλώσσα
β. ενημερώνεται για τα διεθνή γεγονότα από ξένα μέσα ενημέρωσης
γ. διεκπεραιώνει διάφορες συναλλαγές με φυσικά και νομικά πρόσωπα του εξωτερικού και να επεκτείνει διεθνώς τις επαγγελματικές και επιχειρηματικές του δραστηριότητες
δ. προβάλλει διεθνώς ως διπλωμάτης ή πολιτικός τα εθνικά μας δίκαια, να συνομιλέι και να συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με ξένους ηγέτες
ε. ασκήσει και να σταδιοδρομήσει σε επαγγέλματα που απαιτούν άριστη γλωσσομάθεια
στ. σπουδάσει, να μορφωθεί και να επιμορφωθεί σε ξένα πανεπίστημια, να μελετά την ξενόγλωσση βιβλιογραφία και να συμμετέχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια
ζ. γνωρίζει σε βάθος τους ξένους πολιτισμούς και να κατανοεί τη νοοτροπία, το ήθος και τις αξίες των λαών που τους δημιούργησαν
η. συνειδητοποιεί την ιδιαιτερότητα του εθνικού του πολιτισμού
θ. μαθαίνει καλύτερα και τη δική του γλώσσα. Όταν μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα τη συγκρίνουμε αυτόματα με τη δική μας.
ι. η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ασκεί και πνευματικά τον άνθρωπο
ια. στο να κατανοεί στίχους ξένων τραγουδιών
ιβ. ο άνθρωπος μπορεί να έρθει σε επαφή με τα πολιτιστικά επιτεύγματα άλλων χωρών, με τον κινηματογράφο, το θέατρο, τη λογοτεχνία
ιγ. καταπολεμείται η στείρα προγονοπληξία και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για διαρκή εξέλιξη
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ
Για εμάς τους Έλληνες, που είμαστε λίγοι αριθμητικά και δεν ομιλείτε η γλώσσα μας στο εξωτερικό, η εκμάθηση ξένης γλώσσας είναι θέμα πλέον επιβίωσης. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθούμε για την προώθηση και την προβολή της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σε ορισμένες περιπτώσεις η γλωσσομάθεια εγκυμονεί κινδύνους. Αυτό συμβαίνει όταν οδηγούμαστε σε γλωσσική εξάρτηση, σε άκριτη υιοθέτηση ξένων γλωσσών. Σ΄ αυτή την περίπτωση αλλοτριώνεται η παράδοση μας, αφού συχνά η γλωσσομάθεια οδηγεί σε στείρα μίμηση.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
α. Να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο.
β. Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα ξενόγλωσσα βιβλία και σύγχρονες και αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας.
γ. Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας να γίνεται σε ολιγομελή και ομοιγενή, από πλευράς γνώσης και επίδοσης, τμήματα μαθητών.
δ. Να χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σύγχρονα τεχνολογικά εκπαιδευτικά μέσα.
ε. Οι διδάσκοντες των ξένων γλωσσών να είναι επιστημονικά και διδακτικά επαρκείς.
στ. Περιοδική αξιολόγηση των μαθητών όχι μόνο σε σχολικό, αλλά και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την πιστοποίηση του βαθμού αξιολόγησης της γλωσσομάθειας.